VRSTE SPORAZUMA

Zakonik o krivičnom postupku propisuje tri vrste sporazuma koje javni tužilac može da zaključi:

  • sporazum o priznanju krivičnog dela;

  • sporazum o svedočenju okrivljenog;

  • sporazum o svedočenju osuđenog.


MORATE IMATI BRANIOCA PRILIКOM ZAКLJUČENJA SVE TRI VRSTE SPORAZUMA!!!

 

 

a) Najpoznatiji i najčešće korišćen sporazum je sporazum o priznanju krivičnog dela, koji podrazumeva da je učinilac krivičnog dela ili okrivljeni priznao način na koji je izvršio neko krivično delo i vreme kad je to uradio, te da je pokazao volju da plati troškove postupka i da nadoknadi eventualnu štetu oštećenom koju je naneo izvršenjem krivičnog dela.

 

Okrivljeni može da pristane i na to da mu se oduzme imovinska korist koju je stekao izvršenjem krivičnog dela.

 

Ukoliko je okrivljeni izvršio više krivičnih dela, sporazumom se može dogovoriti da javni tužilac odustane od krivičnog gonjenja za krivična dela koja nisu obuhvaćena sporazumom, uz prihvatanje
različitih obaveza od strane okrivljenog.

 

Na primer, okrivljeni može da otkloni štetnu posledicu nastalu izvršenjem krivičnog dela ili da nadoknadi pričinjenu štetu tako što će uplatiti određeni novčani iznos u humanitarne i druge javne svrhe. Može se odraditi i određeni društveno-korisni ili humanitarni rad.

 

Dalje, mogu da se ispune dospele obaveze izdržavanja, da se podvrgne odvikavanju od alkohola ili opojnih droga, da se podvrgne psihosocijalnom tretmanu radi otklanjanja uzroka nasilničkog ponašanja, da izvrši obavezu ustanovljenu pravnosnažnom odlukom suda i tako dalje.

 

 

b) Sporazum o svedočenju okrivljenog takođe predstavlja ugovor između javnog tužioca i okrivljenog, koji podrazumeva da ste već priznali izvršenje krivičnog dela, ali da ste takođe spremni
da svojim priznanjem pomognete otkrivanju, dokazivanju ili sprečavanju izvršenja težih krivičnih dela, kao što su krivična dela organizovanog kriminala, ubistvo predstavnika najviših državnih organa, terorizam i druga teška krivična dela.

 

 

c) Sporazum o svedočenju osuđenog je sličan sporazumu o svedočenju okrivljenog, samo u ovom slučaju lice koje sklapa ugovor s javnim tužiocem i sporazumeva se o nečemu jeste lice koje je već pravnosnažno osuđeno i koje će svojim svedočenjem takođe pomoći otkrivanju, dokazivanju ili sprečavanju najtežih krivičnih dela. Motiv prihvatanja sporazuma je smanjenje već izreknute kazne ili pak oslobođenje od dosuđene kazne. U javnosti je ovakva vrsta sporazuma poznata kao sporazum svedoka saradnika ili osuđenog svedoka saradnika.

 

 

U daljem tekstu vodiča najviše će biti reči o sporazumu o priznanju krivičnog dela, jer je on najviše zastupljen u praksi. Procedura zaključenja preostale dve vrste sporazuma je identična. Osnovna razlika je u tome što se potonji sporazumi zaključuju pred Tužilaštvom za organizovani kriminal.

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa