PREDUSLOV ZA ZAКLJUČENJE SPORAZUMA

Preduslov za primenu instituta zaključenja sporazuma je da je došlo do izvršenja krivičnog dela.


Кrivično delo predstavlja radnju koja je u zakonu određena kao kažnjiva. Nikome ne može biti izrečena kazna ili druga sankcija koja nije propisana zakonom.


Lice koje je izvršilo krivično delo dobija u postupku svojstvo okrivljenog lica. Osuđeno lice je ono lice prema kojem je sproveden i pravnosnažno okončan sudski postupak u kom je oglašen krivim i kojem je izrečena određena kazna ili krivična sankcija.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa