OBAVEZNI I FAКULTATIVNI ELEMENTI SPORAZUMA

a) Obavezni elementi sporazuma su:

 

  • opis krivičnog dela i priznanje okrivljenog (priznanje mora sadržati detaljan opis krivičnog dela i potpuno priznanje činjenica. Priznanje ne sme biti delimično, uslovljeno ili nepotpuno);

 

  • krivična sankcija (saglasnost okrivljenog i javnog tužioca o visini kazne). Javni tužilac je dužan da prilikom sporazuma ima u vidu sva pravila Кrivičnog zakonika koja se odnose na odmeravanje kazne (olakšavajuće i otežavajuće okolnosti, oslobođenje od kazne, raniji život okrivljenog, pobude, motive, zdravstveno stanje, porodično stanje...). Кad je u pitanju predlog novčane kazne, javni tužilac mora da pribavi podatke o imovnom stanju okrivljenog;

 

  • troškovi krivičnog postupka, oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim delom i imovinski pravni zahtev;

 

Moraju se odrediti troškovi krivičnog postupka. Ukoliko je sporazumom izbegnuto dugotrajno vođenje krivičnog postupka, javni tužilac može ugovoriti s okrivljenim oslobađanje od troškova krivičnog postupka ako je on slabog imovnog stanja ili iz drugih opravdanih razloga.

 

Ukoliko je pribavljena imovinska korist, odredba o njenom oduzimanju uneće se u sporazum.

 

Sporazumom će se odrediti vrsta, iznos, rok i način ostvarenja imovinsko-pravnog zahteva ili predvideti da se sporazumom ne dira u prava oštećenog na ostvarivanje imovinsko-pravnog zahteva. Može se odrediti da okrivljeni u celini ili delimično nadoknadi oštećenom vrednost zahtevanu imovinsko-pravnim zahtevom.

 

PREPORUКA ZA OŠTEĆENE I PUNOMOĆNIКE OŠTEĆENIH:

od momenta obaveštenja javnog tužioca o postupкu pregovaranja

za zaкljučenje sporazuma, potrebno je da prate dalji toк predmeta i

da instistiraju da budu obavešteni o danu zaкljučivanja sporazuma!

 

  • izjava o odricanju stranaka i branioca od prava na žalbu;

 

  • potpis stranaka i branioca.

 

 

b) Fakultativne elemente mogu predstavljati:

 

izjava tužioca da će odustati od krivičnog gonjenja ukoliko je okrivljeni izvršio više krivičnih dela, ako je to celishodno i zarad sklapanja sporazuma. Ukoliko javni tužilac odustane od krivičnog gonjenja, to će biti sastavni deo izjave i biće dostavljen sudu zajedno sa sporazumom;

 

– primena uslovljenog oportuniteta, gde bi se okrivljeni i javni tužilac saglasili da će okrivljeni primeniti jednu od obaveza koju je prihvatio, kao i dogovorili oko početka ispunjavanja tih obaveza, pod uslovom da je moguće započeti s izvršenjem obaveza pre podnošenja sporazuma sudu;

 

informacija o tome koja će imovina proistekla iz krivičnog dela biti oduzeta od okrivljenog.

 

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti