ŠTA RADI, A ŠTA NE RADI EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA?

Posao ESLJP-a je da razmatra predstavke koje podnesu pojedinci, organizacije ili države zbog povreda prava koje garantuje Konvencija ili protokoli uz nju. Sud samo utvrđuje da li je došlo do povrede nekog prava koje garantuje Konvencija ili neki od protokola i određuje visinu naknade koju je država članica dužna da isplati ili nalaže ponavljanje postupka pred domaćim sudom, ukoliko se na taj način mogu otkloniti štetne posledice po podnosioca.

 

S druge strane, posao ESLJP-a nije da rešava pojedinačne predmete koje su podnosioci vodili pred domaćim sudovima, niti da presuđuje ko je bio u pravu u tom sporu. On ne rešava sporove meritorno, ne preinačuje odluke domaćih sudova, niti na bilo koji drugi način predstavlja višu instancu u odnosu na domaće sudove.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa