ŠTA JE EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA?

Evropski sud za ljudska prava (ESLJP) međunarodni je sud koji je uspostavio Savet Evrope – međunarodna organizacija koja ima za cilj ostvarivanje ličnih prava i sloboda.

 

Uloga Suda je da obezbedi poštovanje prava i obaveza koje garantuje Evropska konvencija o ljudskim pravima (Konvencija) i protokoli uz nju koje su prihvatile sve zemlje članice Saveta Evrope, uključujući i Srbiju.

 

Svaka država članica delegira po jednog sudiju u ESLJP, tako da Sud u ovom trenutku broji 46 sudija.

 

U periodu otkad je Republika Srbija ratifikovala Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, zaključno sa 2021. godinom, Sud je doneo ukupno 232 presude protiv nje, od kojih je u 207 presuda utvrđena povreda nekog ljudskog prava. Najveći broj presuda se odnosio na povredu prava na imovinu (ukupno 82) i povredu prava zbog neizvršenja pravnosnažnih sudskih odluka (ukupno 75), kao sastavnog dela prava na pravično suđenje.

 

Značaj ESLJP-a je primarno taj što definiše minimum standarda ljudskih prava na nivou članica Saveta Evrope, ujednačava sudsku praksu u pogledu zaštite prava građana i što presude koje donosi imaju obavezujući karakter za sve članice, odnosno države članice su dužne da ih izvrše.

 

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti