KOJA PRAVA GARANTUJE KONVENCIJA?

Prava i slobode koje obezbeđuje Konvencija obuhvataju pravo na život, pravo na pravično suđenje, pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života, slobodu izražavanja, slobodu mišljenja, savesti i veroispovesti i zaštitu imovine.

 

Konvencija zabranjuje mučenje i nečovečno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje, prisilni rad, proizvoljan i nezakonit pritvor i diskriminaciju u uživanju prava i sloboda koje su obezbeđene Konvencijom.

 

Što se tiče Republike Srbije, najveći broj predstavki koje je Sud usvojio bio je podnet zbog povrede prava na pravično suđenje koje garantuje član 6 Konvencije i zbog povrede prava na imovinu koje garantuje član 1 Prvog protokola uz Konvenciju. U okviru povreda prava na pravično suđenje, prva tri mesta zauzimaju povrede zbog neizvršavanja pravnosnažnih domaćih sudskih presuda, potom povrede prava na suđenje u razumnom roku i pravičnost postupka koji je vođen pred domaćim sudovima.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti