KAKVE MOGU BITI ODLUKE SUDA?

Sud donosi odluke i presude.

 

Odlukama se odlučuje o neprihvatljivosti predstavke, njenom odbačaju, kao i skidanju s liste predstavki usled postignutog poravnanja između stranaka.

 

Presudama se odlučuje o postojanju ili nepostojanju povrede prava zagarantovanog Konvencijom ili protokolima uz Konvenciju, odnosno o suštini stvari koja je izneta pred Sud.

 

Kada Sud utvrdi da je došlo do povrede prava podnosioca predstavke, on može:

  • odrediti naknadu nematerijalne štete zbog povrede prava zagarantovanog Konvencijom;
  • odrediti naknadu materijalne štete ukoliko je podnosilac pretrpeo bilo kakav vid štete ili izgubljene koristi;
  • doneti takozvanu pilot presudu, koja se donosi u slučajevima kada u zemlji članici postoji „sistemski problem“, odnosno kada postoji masovni priliv predstavki koje se odnose na slična pitanja;
  • ukazati stranci da može da traži ponavljanje postupka pred sudom ili drugim državnim organom u svojoj zemlji.

 

Sud može obavezati državu članicu na izvršenje više prethodno navedenih obaveza.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti