KAKO SE OBRAĆAMO EVROPSKOM SUDU ZA LJUDSKA PRAVA?

Sudu se obraćamo predstavkom. Predstavka mora biti podneta na posebnom formularu, koji je dostupan na internet stranici Suda (ovde). Obrazac predstavke je potrebno preuzeti sa sajta Suda, popuniti ga u skladu s instrukcijama Suda i potom odštampati i poslati preporučenom poštom. Sud ne prihvata predstavke poslate elektronskom poštom ili na neki drugi način.

 

Predstavka se može napisati na maternjem jeziku podnosioca. Ukoliko Sud, međutim, odluči da uzme u razmatranje Vašu predstavku, dalja komunikacija se mora odvijati na jednom od dva zvanična jezika Suda (engleskom ili francuskom).

 

Predstavka se šalje na adresu Suda:

The Registrar

European Court of Human Rights

Council of Europe

67075 Strasbourg Cedex

France

 

U slučaju da napravite bilo kakvu grešku prilikom popunjavanja obrasca predstavke, Sud neće uzeti predstavku u razmatranje, tako da je poštovanje strogo propisane forme presudna stvar da bi Sud uopšte uzeo Vašu predstavku u obzir.

 

U slučaju da se u istom predmetu pojavi više od deset podnosilaca predstavke, uz nju se popunjava i posebna Eksel tabela u kojoj se navode podaci za svakog podnosioca posebno.

 

Uz predstavku je potrebno podneti sve dokaze u prilog navodima koje iznesete, presude koje su donete u sudskom postupku koji ste vodili i dokaz da ste iscrpeli sva pravna sredstva pred domaćim organima vlasti. Priložena dokumentacija se dostavlja u kopijama, s obzirom na to da Sud ne vraća podnosiocu dokumentaciju.

 

Priloženi dokazi moraju biti hronološki navedeni i poređani, moraju biti jednostrano štampani s numerisanim stranicama, ništa ne sme biti zaheftano, uvezano, lepljeno ili spojeno na bilo koji drugi način.

 

Predstavka je ograničena brojem karaktera, tako da je važno da izložite svoj problem kratko, jasno, koncizno, sve u okviru prostora koji Vam stoji na raspolaganju. Odstupanje od predviđenog broja stranica zahteva od Vas da obrazložite zbog čega niste u mogućnosti da predstavite svoj slučaj u prostoru koji Vam stoji na raspolaganju.

 

Nije dozvoljeno obraćanje Sudu ukoliko ste izneli svoj problem pred neko drugo međunarodno telo koje se bavi zaštitom ljudskih prava (npr. Komitet Ujedinjenih Nacija za ljudska prava).

 

Imate pravo da tražite pred Sudom da Vaš identitet ne bude dostupan javnosti. Ovaj zahtev je potrebno izričito naglasiti i navesti razloge zbog kojih zahtevate odstupanje od uobičajene procedure objave ovih informacija. Sud je taj koji odlučuje da li će prihvatiti razloge koje ste naveli, odnosno da li će Vaš identitet ostati zatvoren za javnost. U pojedinim slučajevima, Sud sâm može da odluči da zatvori za javnost Vaše lične podatke ukoliko zaključi da postoje posebno opravdani razlozi za takav potez.

 

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa