Šta da radim ako štetu prouzrokuje neosigurano vozilo?

Neosiguranim se smatraju sva prevozna sredstva koja podležu obavezi osiguranja od odgovornosti u saobraćaju u skladu sa zakonom, a koja nemaju zaključenu odgovarajuću polisu osiguranja. U saobraćajnoj nezgodi koju je prouzrokovalo neosigurano vozilo, Garantni fond pri Udruženju osiguravača Srbije isplaćuje i materijalnu i nematerijalnu štetu. Materijalna šteta podrazumeva svaku vrstu imovinskog gubitka, dok kod nematerijalne štete taj imovinski gubitak ne postoji, već ona nastaje usled pretrpljenih duševnih i fizičkih bolova i straha. Isplatom štete prouzrokovane upotrebom neosiguranog vozila Garantni fond stiče pravo regresa prema vlasniku, odnosno korisniku neosiguranog vozila.

 

Udruženje osiguravača Srbije (UOS) predstavlja telo koje, s jedne strane, ima ulogu u unapređenju rada osiguravajućih društava, dok, s druge strane, kroz svoje servise približava rad osiguravajućih društava osiguranicima. Osnivači Udruženja su društva za osiguranje koja su osnovana i koja obavljaju delatnost osiguranja na teritoriji Srbije, a koja su svojim ulogom u novcu ili imovini osnovala Udruženje.

 

Pravo na naknadu štete iz sredstava Garantnog fonda imaćete i u sledeća dva slučaja.

 

  • U slučaju štete od upotrebe nepoznatog motornog vozila, vazduhoplova i čamca.

 

U saobraćajnim nezgodama koje nastanu upotrebom nepoznatog motornog vozila, vazduhoplova i čamca, Garantni fond isplaćuje štetu zbog smrti, povrede tela ili narušavanja zdravlja. Iz sredstava Garantnog fonda ne može se naplatiti šteta na vozilu, ogradi i drugim stvarima koja potiče od upotrebe nepoznatog motornog vozila.

 

  • U slučaju štete od upotrebe motornog vozila, vazduhoplova ili drugog prevoznog sredstva koje je bilo osigurano kod osiguravajućih društava nad kojima je pokrenut stečajni postupak.

 

Kod saobraćajnih nezgoda koje nastanu upotrebom vozila osiguranog kod društva nad kojim je otvoren stečajni postupak, iz sredstava Garantnog fonda se nadoknađuje i materijalna i nematerijalna šteta. Obaveza Garantnog fonda uslovljena je prethodnim okončanjem stečajnog postupka.

 

Garantni fond isplaćuje deo štete koji nije nadoknađen iz stečajne mase, odnosno, ukoliko šteta nije prijavljena, deo štete koji bi ostao nenadoknađen da je prijavljena u postupku stečaja. Garantni fond je obavezan da Vam nadoknadi štetu samo ukoliko je vozilo štetnika bilo osigurano kod društva nad kojim je pokrenut postupak stečaja, a ne i postupak likvidacije.

 

Garantni fond pri Udruženju osiguravača Srbije prima zahteve za naknadu štete, vrši procenu, likvidaciju i isplatu naknade štete, i ostvaruje regresne zahteve u vezi s korišćenjem sredstava Garantnog fonda. Odštetni zahtevi se šalju Garantnom fondu putem redovne pošte na adresu Trešnjinog cveta 1g, Beograd ili putem elektronske pošte na adresu garantnifond@uos.rs. Garantni fond ima obavezu da isplati naknadu štete u istom obimu i prema istim uslovima kao da je na dan nastanka štete bio zaključen ugovor o obaveznom osiguranju, dakle do iznosa kojim je zakonom ograničena obaveza osiguravajućih društava.

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa