KO NEMA PRAVO NA NAKNADU ŠTETE?

Prema članu 21 Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju, sledeća lica neće imati pravo na naknadu štete, iako je do štete došlo:

 

  • vlasnik motornog vozila čijom mu je upotrebom pričinjena šteta, za štete na stvarima (ovo se odnosi samo na imovinsku štetu – na primer, pravno lice je vlasnik dva kamiona, od kojih jedan pričini štetu drugome na parkingu tog pravnog lica, dok bi, u slučaju povreda, vlasnik imao pravo na naknadu štete, ukoliko nije bio vozač koji je navedenom prilikom izazvao nezgodu);
  • vozač motornog vozila čijom mu je upotrebom pričinjena šteta (ovo znači da vozač koji je skrivio saobraćajnu nezgodu neće imati pravo na naknadu nematerijalne štete koju je pretrpeo, a ni bilo koje druge štete – na primer, vozač pozajmi automobil i pozajmljenim automobilom ošteti motorno vozilo u svom vlasništvu);
  • lice koje je svojevoljno ušlo u motorno vozilo čijom mu je upotrebom pričinjena šteta, a koje je znalo da je to vozilo protivpravno oduzeto (na primer, lice pretrpi povrede kao suvozač u vozilu koje je ukradeno, a to lice je ili učestvovalo u krađi ili je znalo za krađu);
  • lice koje je štetu pretrpelo: (a) upotrebom motornog vozila za vreme zvanično odobrenih auto-moto i karting takmičenja i delova tih takmičenja na zatvorenim stazama, na kojima je cilj postizanje maksimalne brzine, kao i na probama (treningu) za ta takmičenja, (b) usled dejstva nuklearne energije tokom prevoza nuklearnog materijala, odnosno usled dejstva opasnog tereta tokom njegovog transporta, (c) usled vojnih operacija, vojnih manevara, pobuna ili terorističkih akcija, ako postoji uzročna veza između tih dejstava i nastale štete.

Prijavite se

Pretraga