Kako podneti zahtev osiguravajućem društvu?

Odštetni zahtevi se podnose osiguravajućim društvima na tri načina: 1. lično, popunjavanjem propisanog formulara u prostorijama društva određenim za prijavu štete; 2. putem redovne pošte, na adresu centrale ili poslovnice gde se vrše prijave šteta; 3. putem elektronske pošte, na adresu navedenu na internet sajtu društva.

 

Društva za osiguranje su značajno olakšala postupak prijave štete poslednjih godina, tako da danas svako društvo u Srbiji omogućava oštećeniku da popuni formular za prijavu i podnese zahtev putem interneta. Pored toga, na njihovim internet sajtovima je jasno navedeno šta je neophodno od dokumentacije kako bi se šteta prijavila i rešila.

 

Da li ćete štetu prijaviti sami, uz pomoć advokata ili agencije specijalizovane za naknadu štete iz osiguranja ostaje na Vama, s tim što treba imati u vidu da je potrebno pisano ovlašćenje za prijavu štete u slučaju kada štetu prijavljuje drugo lice, čak i kada je u pitanju član porodice. Treba napomenuti da osiguravajuća društva snose troškove advokata i agencija za naknadu štete prema utvrđenoj tarifi, u slučaju da je zahtev upućen tim putem delimično ili u potpunosti osnovan.

 

Prijavu štete za maloletna lica vrše zakonski zastupnici ili punomoćnici po posebnom ovlašćenju.

 

Kod prijave nematerijalne štete za smrt ili naročito težak invaliditet bliske osobe, kao oštećena lica javljaju se oni koji nisu direktno „pogođeni” posledicama saobraćajne nezgode, već su bliska lica kao takva. Na pitanje ko se smatra bliskim licem, odgovor daje Zakon o obligacionim odnosima u članu 201. Dakle, to su uvek članovi uže porodice (bračni drug, deca i roditelji), ali i braća, sestre i vanbračni drug, pod uslovom da je između njih i nastradalog ili povređenog lica postojala trajnija zajednica života u trenutku saobraćajne nezgode.

 

U zahtevu za naknadu štete možete zahtevati tačan iznos nadoknade, s tim što osiguravajuća društva neće biti u obavezi da Vam nadoknade preko traženog iznosa, ukoliko se utvrdi da je obim štete veći. U praksi se dešava da odštetni zahtev bude prenisko opredeljen, tako da je najbolje zahtevati više iznose od uobičajenih ili ne navoditi iznos zahtevane nadoknade.

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti