Šta ako sam postao osumnjičen/a, koja su moja prava?

Ako treba da budete saslušani od strane pripadnika policije/ zamenika javnog tužioca, mirno insistirajte da to bude u prisustvu Vašeg advokata ili branioca po službenoj dužnosti. Ako ne obezbedite prisustvo Vašeg advokata ni u roku od 24 časa ili izjavite da ne želite da uzmete branioca, javni tužilac je dužan da Vas sasluša bez odlaganja. U slučaju da je u pitanju krivično delo za koju je predviđena obavezna odbrana, javni tužilac će Vam postaviti branioca po službenoj dužnosti. 

Ukoliko se za krivično delo za koje se teretite može izreći kazna zatvora preko 3 godine, imate pravo na odbranu siromašnog. Tražite je u slučaju da nemate dovoljno novčanih sredstava za svog advokata, a rečeno Vam je da nećete imati branioca po službenoj dužnosti jer za krivično delo za koje se teretite nije predviđena obavezna odbrana.

Ako budete bili odvedeni kod prekršajnog sudije morate znati da imate prava na branioca, ali da možete biti saslušani bez njega:

ako je Vaš branilac neopravdano odsutan, iako je obavešten o saslušanju; ako za prvo saslušanje niste obezbedili branioca;

ako izjavite da ćete odbranu dati bez branioca.

U prekršajnom postupku, treba da znate da čak u nekim situacijama, prema zakonu, postupak može da se sprovede i bez Vašeg saslušanja – na primer, kada ste dobili poziv da se pojavite u sudu i bili upozoreni da će biti doneta presuda i bez Vašeg saslušanja (recimo, u saobraćaju, kada sud ima snimak kamere o prekoračenju brzine).

Pre početka saslušanja imate pravo na poverljiv razgovor sa braniocem, koji se nadzire samo gledanjem, a ne i slušanjem. Imate pravo neposredno pre prvog saslušanja da pročitate krivičnu prijavu, zapisnik o uviđaju i nalaz i mišljenje veštaka.

U prekršajnom postupku ćete na prvom saslušanju biti obavešteni o prekršaju za koji se teretite i o osnovama optužbe. Daće Vam se mogućnost da se izjasnite bez prekidanja drugih.

Vaša prava su:

da u najkraćem roku, a uvek pre prvog saslušanja, detaljno i na jeziku koji razumete, budete obavešteni o delu koje Vam se stavlja na teret, o prirodi i razlozima optužbe;

da budete upozoreni da sve što izjavite može da bude korišćeno kao dokaz u postupku;

da ništa ne izjavite – da se branite ćutanjem;

da uskratite odgovor na pojedino pitanje bez ikakvog daljeg obrazloženja;

da slobodno iznesete svoju odbranu – svojim rečima i bez prekidanja drugih;

da priznate ili ne priznate krivicu;

da se služite svojim beleškama prilikom iznošenja svoje odbrane;

da se branite sami ili uz stručnu pomoć branioca, u skladu sa odredbama Zakonika o krivičnom postupku.

Tokom saslušanja obratite pažnju da li je u zapisnik o saslušanju uneto sve kako ste rekli, nakon završetka saslušanja tražite da ga pročitate i ne potpisujte ga ako imate primedbu.

Tražite da se primedbe unesu u zapisnik i potpišite samo ako budu unete. Tražite svoj primerak zapisnika o saslušanju.  Navedite svoju tačnu adresu. Ako na zapisniku budete naveli adresu na kojoj niste dostupni, a postupajući organi – sud ili tužilaštvo, budu pokušali da kontaktiraju sa Vama, ovo može da rezultira pritvorom.

Dužni ste da se odazovete na poziv organa postupka.

Ako se saslušanje snima pomoću uređaja za tonsko ili optičko snimanje, imate prava da o tome budete prethodno obavešteni, kao i da po završetku tražite da se snimak odmah reprodukuje tj. da ga vidite/čujete. Ako smatrate da postoje ispravke ili objašnjenja, zahtevajte da se i to snimi.

Javni tužilac ili sud može dozvoliti da učesnici postupka, Vi/Vaš advokat, koji imaju opravdan interes, pomoću uređaja za tonsko ili optičko snimanje, snime izvođenje dokazne/druge radnje ili glavnog pretresa.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti