Najave događaja

Aktuelno u Negotinu

 

Održana Tematska otvorena vrata „Kako obezbediti efikasnost i pravičnost u izvršnom postupku?“ u Osnovnom sudu u Negotinu

 

Druga po redu Tematska otvorena vrata u Osnovnom sudu u Negotinu održana su 11. marta 2020. godine na temu „Kako obezbediti efikasnost i pravičnost u izvršnom postupku?“ i na njima su učešće uzeli Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbije, Jasmina Damnjanović, sutkinja izvršnog odeljenja Osnovnog suda u Negotinu, Nenad Milić, javni izvršitelj za područje Višeg suda u Negotinu i Privrednog suda u Zaječaru, Goran Mitrović iz udruženje „Narodni parlament“ i Uroš Poluga, viši pravni savetnik USAID Projekta vladavine prava.

Nemanja Nenadić je upoznao učesnike skupa sa projektom i govorio o formatu skupova i važnosti istih za uspostavljanje bolje komunikacije između građana i sudova, kao i o važnosti teme, posebno za građane. Naglasio je da je pružanje garancija da će ugovori biti izvršeni jedna od osnovnih funkcija i osnovnih razloga postojanja uređenih država. Skrenuo je pažnju učesnicima na štampani materijal koji su dobili, a naročito na priručnik u kojem se prava građana u izvršnom postupku razmatraju iz tri moguća aspekta – sa stanovišta poverioca, dužnika i trećeg lica o čijoj imovini se radi

Sutkinja Jasmina Damnjanović je svoje izlaganje fokusirala na novu ulogu sudova  u izvršnom postupku (u kojim situacijama je zakonodavac zadržao sudsko izvršenje), ali i na novu ulogu izvršitelja. U izlaganju je takođe bilo reči o statističkim pokazateljima izvršnih postupaka u Negotinu i glavnim problemima.

Javni izvršitelj Nenad Milić je ukratko govorio o nekim svojim dosadašnjim iskustvima i zaključcima koje je stekao tokom obavljanja posla javnog izvršitelja, a koja nisu velika, jer je tek nedavno imenovan na ovu dužnost, kao i o položaju javnih izvršitelja u pravnom sistemu Srbije.  

Goran Mitrović je prisutne upoznao sa načinom na koji civilno društvo pomaže građane. Istakao je referentne aktivnosti udruženja „Narodni parlament“ kao i o nekim konkretnim primerima koji pokazuju na koji način OCD pomažu građane (zaštita potrošača, javno zagovaranje za promene propisa). Ideja je bila da se prisutnim građanima na konkretnim primerima približe načini delovanja OCD i da se i na taj način poboljša razumevanje građana za rad OCD.

Uroš Poluga je govorio o ulozi USAID RoL projekta u poboljšanju dostupnosti informacija o izvršnom postupku. Prezentovao je projekat elektronske table, te govorio i o elektronskoj tabli Komore javnih izvršitelja kao i o elektronskim aukcijama. Takođe, podelio je sa učesnicima i neka njegova iskustva u radu stečenim u domenu činjenja izvršnog postupka pravičnijim i efikasnijim.

 

 

Agenda_Tematska otvorena vrata_Negotin (11.03.2020.)

 

Održana Tematska otvorena vrata „Zašto suđenja dugo traju“ u Osnovnom sudu u Negotinu


 

Tematska otvorena vrata na temu „Zašto suđenja dugo traju?“ održana su 15. oktobra 2020. godine u Osnovnom sudu u Negotinu i na njima su učešće uzeli Gordana Vidojković, sutkinja Višeg suda u Požarevcu i članica Upravnog odbora Društva sudija Srbije, sutkinja Ljiljana Milojković, V.F. predsednika Osnovnog  suda u Negotinu, Julijana Mogoš Živković, sutkinja Osnovnog suda u Negotinu i članica Saveta za etička pitanja Društva sudija Srbije i Dragan Đorđević, koordinator  Mreže Odbora za ljudska prava u Srbiji.

Sutkinja Gordana Vidojković je informisala u kraćim crtama prisutne građane o projektu Otvorena vrata pravosuđa. Istakla je takođe značaj teme i Otvorenih vrata u Negotinu i iz ugla predstavnika pravosuđa, kako zbog postojećih  stereotipa o pravosuđu, a takođe i zbog činjenice da predstavnici političkih partija i izvršne vlasti često koriste dužinu trajanja sudskih postupaka kao jedan od ključnih elemenata ’negativnih kampanja’  usmerenih ka pravosuđu.

V.F. predsednika Osnovnog  suda u Negotinu, sutkinja Ljiljana Milojković,  je izrazila zadovoljstvo što je ovaj sud uključen u inicijativu Otvorena vrata pravosuđa, i da će između ostalog, ova inicijativa pre svega pomoći da se nivo transparanetnosti rada sudova podigne, što smatra jako važnim  aspektom daljih reformi pravosuđa, i da će podstaknuti sudove da ubuduće i sami kreiraju kanale komunikacije sa građanima, i istakla je da Osnovni sud u Negotinu spada u ažurnije sudije na teritoriji Republike Srbije. U svom izlaganju koje se odnosilo na aktivnosti državnih organa na rešavanju dugotrajnih postupaka navela je da su duga suđenja jedan od razloga  što se krenulo u reformu 2010. godine,  i da od tog trenutka sudovi i sudije ulažu vanredne napore da se suđenja ubrzaju, reše stari predmeti i postigne još veća ažurnost. Kvalitetni zakoni sa jasnim normama itekako mogu da doprinesu skraćivanju dužine trajanja sudskih postupaka i to je u proteklom periodu takođe pozitivno uticalo na smanjivanje posledica ovog problema. U nastavku svog izlaganja istakla je da medijacija takođe može da ubrza rešavanje sporova i da je u Negotinu na raspolaganju ukupno 12 medijatora.

Sutkinja Julijana Mogoš Živković je istakla da sudije jako dobro razumeju nezadovoljstvo zbog dugih suđenja, kao i da su građani gotovo uvek u pravu. Za dugo trajanje sudskih postupaka postoje objektivni i subjektivni razlozi. Objektivni razlozi se tiču objektivnih teškoća i prepreka da se postupak brzo okonča, a subjektivni razlozi tiču se samih sudija. Kad su objektivni razlozi u pitanju, Osnovni sud u Negotinu se suočavao sa sledećim izazovima i preprekama: 1) reforma pravosuđa 2009. godine dovela je do ukidanja Osnovnog suda u Kladovu i Osnovnog suda u Majdanpeku, tako da su tamo postojale Sudske jedinice, a sudije su putovale u sudske jedinice kako bi sudile; 2) smanjen je bio broj sudija, tako da su sudije godinama bile preopterećene brojem predmeta, i to je prouzrokovalo dugo trajanje postupaka; 3) smanjen je bio broj i administrativnih radnika i sudijskih pomoćnika i saradnika, a zabrana zapošljavanja je još uvek na snazi; 4) 2014. godine je  vraćen sud u Majdanpeku, tako da Osnovni sud u Negotinu funkcioniše sa jednom sudskom jedinicom u Kladovu i ima ukupno 12 sudija zajedno sa predsednicom suda. Osnovni sud u Negotinu se suočava sa nekim specifičnim izazovima kao što su blizina granica sa Rumunijom i Bugarskom i činjenica da veliki broj građana Negotina  radi u  inostranstvu. To zahteva dostavu diplomatskim putem, koja traje više meseci jer se vrši preko nadležnog ministarstva i diplomatsko-konzularnog predstavništva.

Dragan Đorđević je upoznao prisutne sa aktivnostima  koje organizacije civilnog društva i strukovna udruženja realizuju generalno, a posebno i kad je tema ovog skupa u pitanju. Posebno je istakao ulogu i značaj aktivnosti strukovnih udruženja,  koji je za opštu javnost  ’nevidljiv’  i nepoznat.

 

 

Agenda_Tematska otvorena vrata_Negotin (15.10.2019.)

Prijavite se

Pretraga