Najave događaja

Ko ima svojstvo potrošača?

Potrošač je fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti. Prema tome, svojstvo potrošača ima svako fizičko lice koje kupuje robu ili zaključuje ugovor o pružanju usluga s trgovcem – pravnim ili fizičkim licem koje prodaje tu robu ili pruža uslugu u okviru svoje poslovne delat-nosti ili s drugom komercijalnom svrhom.

Prijavite se

Pretraga